Zásady ochrany osobných údajov

ForniryKamienne.pl

Zásady ochrany osobných údajov definujú pravidlá ochrany súkromia osôb využívajúcich Portál a registrovaných užívateľov, najmä pravidlá ochrany osobných údajov a pravidlá ukladania a prístupu k informáciám na zariadeniach využívajúcich cookies.

Zásady ochrany osobných údajov tiež definujú pravidlá ochrany súkromia osôb, ktoré nepoužívajú Portál, ale zostávajú v právnom vzťahu s ForniryKamienne.pl v súvislosti s vykonávaním komerčných aktivít a spoluprácou s dodávateľmi.

ForniryKamienne.pl vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie primeraného súkromia a ochrany osobných údajov.

DEFINÍCIE

 1. Osoba využívajúca Portál – fyzická osoba, ktorá Portál používa.

 2. Cookies – malé textové súbory umiestnené na pevnom disku počítača alebo iného elektronického zariadenia – trvalo alebo dočasne – pri návšteve webovej stránky, upozorňujúce server, že v minulosti bola z rovnakého zariadenia odoslaná požiadavka na danú webovú adresu.

 3. Portál – webová stránka na adrese dyhakamenna.sk

 4. Zásady ochrany osobných údajov – tento dokument upravujúci ochranu súkromia.
  
  
  ikona Zweryfikowane przez społeczność

 5. GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/ 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úradný vestník UE L 119, s. 1).

 6. ForniryKamienne.pl – TopSet Sp. z o.o. , NIP: 6832123733, REGON: 522969323, Bogucka 15, 32-020 Wieliczka

 7. Zariadenie – zariadenie, pomocou ktorého Užívateľ a osoba používajúca Portál používa Portál, najmä počítač, mobilný telefón, tablet.

 8. Užívateľ – fyzická osoba registrovaná na Portáli, ktorá má Užívateľský účet.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. V súvislosti s prevádzkou Portálu spracúvame nasledovné osobné údaje:
  1. osobné údaje užívateľov (osoby registrované na portáli, ktoré majú užívateľský účet),

  2. osobné údaje osôb využívajúcich portál (ľudí, ktorí nie sú registrovaní na portáli a nemajú vytvorený užívateľský účet, ale využívajú portál.

 2. V súvislosti s vykonávaním obchodných činností a spoluprácou s dodávateľmi – mimo Portálu, spracúvame nasledovné osobné údaje:
  1. osobné údaje fyzických osôb podnikajúcich s jediným podnikateľom,

  2. osobné údaje fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť, ale sú v právnom vzťahu s ForniryKamienne.pl (napríklad údaje osôb, ktoré nakúpili tovar v predajniach kamiennewnetrza.pl a vyžiadali si faktúru; údaje osôb, ktoré podali reklamácie v súvislosti s tovar/službu zakúpenú od ForniryKamienne.pl .pl),

  3. osobné údaje kontaktných osôb v mene podnikateľských subjektov (právnické osoby, organizačné zložky bez právnej subjektivity, fyzické osoby),

  4. osobné údaje osôb oprávnených zastupovať podnikateľské subjekty (právnické osoby, organizačné zložky bez právnej subjektivity).

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ikona Zweryfikowane przez społeczność

 1. Správcom osobných údajov je „ForniryKamienne.pl“. Kontaktovať nás môžete okrem iného:
  1. na e-mailovej adrese: sprzedaz@dyhakamenna.sk

 2. ForniryKamienne.pl vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie primeraného súkromia a ochrany osobných údajov.

KATEGÓRIE, CIELE A ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU ForniryKamienne.pl NA PORTÁLI

 1. Spracúvame osobné údaje osôb, ktoré používajú portál a nie sú registrovanými užívateľmi, ako sú:
  1. Poskytnuté pri vypĺňaní kontaktného formulára:

   1. kategórie údajov:

    1. meno a priezvisko,
    2. emailová adresa,
    3. obsah dotazu,
   2. účel spracovania:

    1. vybavenie dopytu, ktorý nám bol zaslaný prostredníctvom kontaktného formulára,
   3. právny základ pre spracovanie:

    1. v prípade vybavenia dopytu – súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré ste vyjadrili, a nami sledované oprávnené účely, t.j. zabezpečenie plnej funkčnosti Portálu,
    2. v prípade, že sa v rámci vybavovania dopytu ukáže, že sa dopyt môže týkať prípadného súdneho procesu – spracovanie je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov.
   4. Poskytnuté pri prihlásení na odber noviniek:

    1. kategórie údajov:

     1. meno a priezvisko,
     2. telefónne číslo (ak je uvedené),
     3. názov spoločnosti (ak je uvedený),
     4. emailová adresa,
    2. účely spracovania:

     1. marketingové a reklamné účely (zasielanie newslettera),
    3. právny základ pre spracovanie:

     1. súhlas, ktorý ste udelili.
    4. Spracúvame osobné údaje Používateľov, ktorí majú zaregistrovaný účet na Portáli uvedené pri registrácii Používateľa na Portáli:

     1. kategórie údajov:

      1. meno a priezvisko,
      2. Telefónne číslo,
      3. emailová adresa,
      4. prihlásiť sa na portál,
      5. daňové identifikačné číslo (ak je uvedené),
      6. REGON číslo (ak je uvedené),
      7. názov spoločnosti (ak je uvedený),
      8. adresa bydliska/miesta podnikania,
      9. údaje o podrobnostiach obchodnej spolupráce s ForniryKamienne.pl,
     2. účel spracovania:

      1. poskytovanie elektronických služieb v oblasti zdieľania obsahu zhromaždeného na Portáli,
      2. plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, vrátane poskytovania služieb spojených s vedením a obsluhou účtu na Portáli,
      3. vystavenie faktúry s DPH,
      4. zabezpečenie kontaktu s nami,
      5. informovať vás o zmenách, ktoré sme zaviedli alebo plánujeme zaviesť,
      6. marketing (formulovanie ponúk, informovanie o akciách, zasielanie newslettera),
      7. účel prípadného určenia, vyšetrovania alebo obrany proti pohľadávkam.
     3. právny základ pre spracovanie:

      1. na účely poskytovania elektronických služieb v oblasti zdieľania obsahu zhromaždeného na Portáli a realizácie kúpnej zmluvy uzatvorenej na Portáli – nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a Váš súhlas,
      2. pre účely vystavenia faktúry s DPH – splnenie našej zákonnej povinnosti,
      3. na účely marketingu, formulovania ponúk, informovania o akciách, predkladania ponuky – oprávnený záujem ForniryKamienne.pl (prevádzkovanie aktuálnej obchodnej činnosti) alebo súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je na konkrétny úkon potrebný súhlas,
      4. na účely súvisiace s informovaním o zmenách – naše oprávnené záujmy spočívajúce v zabezpečení plnej funkčnosti Portálu,
      5. na účely prípadného určenia, vyšetrovania alebo obrany proti nárokom – náš oprávnený záujem na ochrane našich práv.

KATEGÓRIE, CIELE A ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU ForniryKamienne.pl MIMO PORTÁLU

 1. Mimo Portálu spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:
  1. V prípade fyzických osôb:

   1. kategórie údajov:

    1. meno a priezvisko,
    2. podnikanie,
    3. číslo nip,
    4. číslo REGON,
    5. obchodná adresa,
    6. Telefónne číslo,
    7. emailová adresa,
    8. údaje o podrobnostiach obchodnej spolupráce so spoločnosťou,
   2. účely spracovania:

    1. plnenie zmluvy uzatvorenej s nami,
    2. kontakt súvisiaci s realizáciou zmluvy uzatvorenej s nami,
    3. splnenie daňových povinností (vrátane vystavenia faktúry s DPH),
    4. marketing, formulovanie ponúk, informovanie o akciách, zadávanie dopytu,
   3. právne dôvody na spracovanie:

    1. pre účely zmluvy kontakt súvisiaci so zmluvou – spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
    2. pre účely vystavenia faktúry s DPH – splnenie zákonnej povinnosti, ktorá má ForniryKamienne.pl,
    3. na účely marketingu, formulovania ponúk, informovania o akciách, predkladania ponuky – oprávnený záujem ForniryKamienne.pl (prevádzkovanie aktuálnej obchodnej činnosti) alebo súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je na konkrétny úkon potrebný súhlas.
   4. V prípade fyzických osôb, ktoré nepodnikajú:

    1. kategórie údajov:

     1. meno a priezvisko,
     2. adresa,
     3. Telefónne číslo,
     4. emailová adresa,
     5. údaje o podrobnostiach obchodnej spolupráce so spoločnosťou,
    2. účely spracovania:

     1. plnenie zmluvy uzatvorenej s nami,
     2. kontakt súvisiaci s realizáciou zmluvy uzatvorenej s nami,
     3. splnenie daňových povinností (vrátane vystavenia faktúry s DPH),
     4. marketing, formulovanie ponúk, informovanie o akciách,
    3. právne dôvody na spracovanie:

     1. pre účely zmluvy kontakt súvisiaci so zmluvou – spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
     2. pre účely vystavenia faktúry s DPH – splnenie zákonnej povinnosti, ktorá má ForniryKamienne.pl,
     3. na účely marketingu, formulovania ponúk, informovania o akciách, predkladania ponuky – oprávnený záujem ForniryKamienne.pl (prevádzkovanie aktuálnej obchodnej činnosti) alebo súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je na konkrétny úkon potrebný súhlas.
    4. V prípade kontaktných osôb v mene subjektov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť (právnické osoby, organizačné zložky bez právnej subjektivity, fyzické osoby):

     1. kategórie údajov:

      1. meno a priezvisko,
      2. Telefónne číslo,
      3. emailová adresa,
     2. účely spracovania:

      1. plnenie zmluvy uzatvorenej s nami,
      2. kontakt súvisiaci s realizáciou zmluvy uzatvorenej s nami,
      3. marketing, formulovanie ponúk, informovanie o akciách,
     3. právne dôvody na spracovanie:

      1. pre účely zmluvy kontakt súvisiaci so zmluvou – spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
      2. na účely marketingu, formulovania ponúk, informovania o akciách, predkladania ponuky – oprávnený záujem ForniryKamienne.pl (prevádzkovanie aktuálnej obchodnej činnosti) alebo súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je na konkrétny úkon potrebný súhlas.
     4. V prípade osôb oprávnených zastupovať podnikateľské subjekty (právnické osoby, organizačné zložky bez právnej subjektivity):

      1. kategórie údajov:

       1. meno a priezvisko,
       2. číslo PESEL,
      2. účely spracovania:

       1. plnenie zmluvy uzatvorenej s nami,
       2. kontakt súvisiaci s realizáciou zmluvy uzatvorenej s nami,
      3. právne dôvody na spracovanie:

       1. pre účely zmluvy kontakt súvisiaci so zmluvou – spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vaše údaje budú u nás uložené počas nasledujúceho obdobia:
  1. na účely súvisiace s poskytovaním elektronických služieb v oblasti zdieľania obsahu zbieraného na Portáli, vrátane obsluhy konta Používateľa na Portáli – na vymazanie konta Používateľa na Portáli, pokiaľ neexistujú iné účely spracovania,
  2. na účely realizácie zmluvy uzatvorenej s nami – do premlčania všetkých prípadných nárokov súvisiacich so zmluvou, najskôr však 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom uplynula lehota na zaplatenie dane súvisiacej so zmluvou,
  3. na účely vystavenia faktúry s DPH – 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom uplynula lehota na zaplatenie dane súvisiacej so zmluvou uzatvorenou s nami,
  4. na účely marketingu, formulovania ponúk, informovania o akciách, predkladania ponuky, zasielania newsletteru – do doby právoplatného vznesenia námietky proti spracovaniu osobných údajov (ak bol právnym základom fungovania ForniryKamienne.pl jej oprávnený záujem) alebo do doby, kým súhlas je odvolaný (ak ste na základe prevádzky ForniryKamienne.pl súhlas udelili),
  5. za účelom vybavovania dopytov v kontaktnom formulári alebo na Fanpage – až do ukončenia vybavovania Vášho dopytu, pokiaľ sa Váš dopyt netýka zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, nami ponúkaných produktov alebo služieb alebo iných situácií, ktoré môžu zahŕňať možnú súdny proces – potom budú vaše údaje uchovávané po dobu 10 rokov od prijatia vašej otázky,
  6. pokiaľ ide o aktivitu na Fanpage – kým vy alebo ForniryKamienne.pl neodstránite účinky vašej aktivity na Fanpage.

PRÁVA TÝKAJÚCE SA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Máte právo:
  1. požadovať prístup k údajom – máte právo nás požiadať o akékoľvek informácie o svojich údajoch,

  2. požiadať o opravu údajov – ak vaše údaje už nie sú platné alebo nepravdivé, po vašej žiadosti ich opravíme,

  3. žiadosti o vymazanie údajov – máte právo požiadať o vymazanie údajov z našich databáz,

  4. žiadosti o obmedzenie rozsahu spracúvania – máte právo nás napríklad požiadať o vymazanie niektorých vašich údajov, požiadať o obmedzenie ich použitia len na určité účely alebo požiadať o obmedzenie doby, po ktorú budú údaje uchovávané do nás,

  5. vzniesť námietku:

   • na spracúvanie údajov z našej strany, ktoré spracúvame na základe toho, že je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje forniryKamienne.pl. Námietka by mala opísať vašu konkrétnu situáciu, ktorá odôvodňuje zastavenie spracúvania údajov z našej strany,
   • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu,
  6. prenos údajov – máte právo požadovať, aby sme osobné údaje zasielali priamo inému správcovi,

  7. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov z našej strany – v takom prípade (ak bol základom spracovania súhlas) Vaše údaje prestaneme spracovávať, nebude to však mať vplyv na zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo na na základe súhlasu pred jeho odvolaním,

  8. podanie sťažnosti dozornému orgánu – ak zistíte, že spôsob, akým spracúvame vaše údaje, je nesprávny, môžete podať sťažnosť generálnemu inšpektorovi pre ochranu osobných údajov / predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

 2. ForniryKamienne.pl nepoužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. ForniryKamienne.pl používa súbory cookie na portáli za podmienok opísaných nižšie.

SLOBODA POSKYTOVAŤ ÚDAJE

 1. Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Odmietnutie poskytnúť údaje potrebné na uzavretie zmluvy s ForniryKamienne.pl môže zabrániť jej uzavretiu. Odmietnutie poskytnúť kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa) môže spôsobiť ťažkosti pri kontakte súvisiace s realizáciou zmluvy alebo vybavovaním dopytu. V zostávajúcom rozsahu nemá odmietnutie poskytnúť údaje negatívne dôsledky.

ZDROJ A PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

ikona Zweryfikowane przez społeczność

 1. Vaše údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov:

  1. v prípade údajov spracúvaných na Portáli (osobné údaje Používateľov a osôb využívajúcich Portál) priamo od Vás,
  2. ak ide o údaje fyzických osôb podnikajúcich v živnosti spracúvané mimo Portálu:

   1. priamo od teba,
   2. z verejne dostupných zdrojov – ako sú databázy CEIDG,
  3. v prípade fyzických osôb, ktoré nepodnikajú, spracúvané mimo Portálu:

   1. priamo od teba,
  4. v prípade kontaktných osôb v mene podnikateľských subjektov (právnických osôb, organizačných zložiek bez právnej subjektivity, živnostníkov) spracúvaných mimo Portálu:

   1. priamo od teba,
   2. od subjektu, v mene ktorého ste boli poverení kontaktovať,
   3. z verejne dostupných zdrojov – ako sú databázy KRS,
  5. v prípade osôb oprávnených zastupovať podnikateľské subjekty (právnické osoby, organizačné zložky bez právnej subjektivity) spracúvané mimo Portálu:

   1. od subjektu, ktorý ste oprávnený zastupovať,
   2. z verejne dostupných zdrojov – ako sú databázy KRS.
  6. Vaše údaje môžu byť prenesené nasledujúcim subjektom:

   1. špecializované subjekty poskytujúce IT služby pre naše systémy,
   2. subjekty poskytujúce nám účtovné a právne služby,
   3. marketingové agentúry, ktoré nám poskytujú služby, vrátane subjektov prevádzkujúcich Fanpage v našom mene,
   4. agenti prevádzkujúci obchody pod značkou ForniryKamienne.pl,
   5. orgány verejnej správy,
   6. platobní operátori,
   7. subjekty spravujúce naše virtuálne servery a poskytujúce nám hostingové služby,
   8. subjekty poskytujúce poštové a kuriérske služby,
   9. našich subdodávateľov.
  7. Vaše osobné údaje môžu byť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru prenesené spoločnosti Google LLC na základe vhodných právnych záruk, ktorými sú štandardné zmluvné doložky na ochranu osobných údajov schválené Európskou komisiou.

COOKIES

 1. ForniryKamienne.pl používa na portáli súbory cookie. Cookies sa používajú na Zariadení Používateľa a osoby, ktorá Portál používa, po udelení súhlasu.
 2. ForniryKamienne.pl používa svoje vlastné súbory cookie (súbory cookie prvej strany) aj externé súbory cookie (súbory cookie tretích strán). V prípade vlastných súborov cookie ForniryKamienne.pl je serverom požadujúcim umiestnenie súboru na Zariadenie server ForniryKamienne.pl. V prípade externých súborov cookie ide o server inej webovej stránky ako ForniryKamienne.pl (Portál napríklad používa súbory cookie Google Analytics na zhromažďovanie štatistických údajov o aktivite používateľa a osoby, ktorá používa portál na portáli, a tak zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných týmto ľuďom. V tomto prípade sa po vygenerovaní anonymného identifikátora analyzuje návštevnosť Používateľov využívajúcich Portál a Používateľov, počet zobrazení Portálu, prvé a posledné zobrazenie Portálu, čas ukončenia relácie a pôvod Používateľov a Používateľov Portálu sa meria).
 3. V každom z vyššie uvedených prípadov sú cookies používané na Portáli pre Zariadenie bezpečné.
 4. Na portáli možno použiť dva typy súborov cookie:
  1. reláciu – zostanú na Zariadení, kým neopustia Portál alebo nevypnú softvér (webový prehliadač),
  2. trvalé – zostanú na Zariadení, kým sa manuálne neodstránia alebo po dobu určenú v parametroch súboru.
 5. ForniryKamienne.pl používa súbory cookie na nasledujúce účely:
  1. overenie pravosti relácie prehliadača,
  2. optimalizácia, zvýšenie efektívnosti a zlepšenie konfigurácie portálu,
  3. prispôsobenie obsahu portálu preferenciám,
  4. zapamätanie si nastavení a výber rozhrania, napríklad z hľadiska jazyka alebo regiónu Používateľa alebo osoby, ktorá Portál používa,
  5. zapamätanie si histórie navštívených podstránok na Portáli za účelom budúceho odporúčania obsahu,
  6. identifikáciu parametrov Zariadenia za účelom správneho prispôsobenia Portálu potrebám a zdrojom,
  7. prispôsobenie dodávaného obsahu miestu,
  8. vytváranie všeobecných a anonymizovaných štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako široká verejnosť používa portál,
  9. zlepšenie štruktúry a obsahu portálu.
 6. Používateľ a osoba používajúca Portál sú oprávnení kedykoľvek upraviť spôsob používania Cookies alebo ich prestať používať. Na tento účel by mali vykonať príslušné zmeny pomocou nastavení vo webovom prehliadači alebo pomocou konfigurácie služby.
 7. Nedostatok súhlasu s používaním Cookies alebo jeho odvolanie môže obmedziť funkčnosť Portálu.