Pravidlá vrátenia

Návraty

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď nadobudnete fyzickú držbu tovaru Vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať: TopSet Forniry Kamienne o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. správou zaslanou e-mailom na adresu sprzedaz@dyhakamenna.sk). Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy odošlete informáciu o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy. Dôsledky odstúpenia od zmluvy V prípade odstúpenia od tejto zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré sme od Vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z vami zvoleného spôsobu doručenia, ktorý nie je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou nás), bez zbytočného odkladu, v každom prípade však najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy.

Platbu vrátime pomocou rovnakých platobných metód, ktoré ste použili pri počiatočnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade vám v dôsledku tohto preplatenia nevzniknú žiadne poplatky.

Môžeme zadržať refundáciu, kým nedostaneme tovar alebo kým nám nebude poskytnutý dôkaz o jeho vrátení, podľa toho, čo nastane skôr

Tovar nám, prosím, zašlite späť alebo odovzdajte, alebo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď nás informujete o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty 14 dní.

Priame náklady na vrátenie tovaru budete musieť znášať vy.

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 • Adresat:

  Hurtownia Kamienia
  TopSet Sp. z o.o.
  ul. Bogucka 15,
  32-020 Wieliczka, Polska
  Tel: +48 12 380 00 03,
  NIP: 6832123733
  REGON: 522969323

  e-mail: sprzedaz@dyhakamenna.sk
 • Týmto oznamujem / oznamujem * odstúpeniu od zmluvy

predaj nasledujúceho tovaru / za poskytnutie nasledujúcej služby * (výmena tovaru)

 • Objednávka / dátum vyzdvihnutia *
 • Meno a priezvisko / Meno / Priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov)
 • Adresa spotrebiteľa
 • Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je formulár zaslaný v papierovej verzii)
 • Dátum

* Vymaž ako sa hodí