štatút

DEFINÍCIE

 1. Poštová adresa – názov a priezvisko alebo názov inštitúcie, poloha v meste (v prípade mesta rozdeleného na ulice: ulica, číslo budovy, číslo bytu alebo ; domu prípadne mesta nerozdeleného na ulice: názov mesta a číslo nehnuteľnosti), PSČ a mesto.

 2. Reklamačná adresa – Forniry Kamienne, Ul. Bogucka 15, 32-020 Wieliczka

 1. Cenník doručenia – nachádza sa pod záložkou dodacia lehota a obsahuje zoznam dostupných druhov doručenia a ich nákladov.

 2. Kontaktné údaje – Forniry Kamienne, Ul. Bogucka 15, 32-020 Wieliczka, email: sprzedaz@dyhakamenna.sk

 1. Dodanie – druh prepravnej služby spolu s dopravcom a špecifikáciou ceny, uvedené v cenníku dodania na dyhakamenna.sk/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4

 2. Doklad o kúpe – faktúra, účet alebo pokladničný blok vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty z 11. marca 2004 v platnom znení a ďalšími platnými zákonmi.

 3. Produktová karta – jedna podstránka obchodu obsahujúca informácie o jednom produkte.

 4. Zákazník – plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ale spôsobilá na právne úkony, nakupujúca u predávajúceho priamo súvisiacu s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou.

 5. Občiansky zákonník – zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 v znení neskorších predpisov.

 6. Kódex dobrej praxe – súbor pravidiel správania, najmä etické a profesijné normy uvedené v čl. 5 zákona o potláčaní nekalých praktík na trhu z 23. augusta 2007 v znení neskorších predpisov.

 7. Spotrebiteľ – plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, nakupujúca u predávajúceho, ktorá priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou.

 8. Košík – zoznam produktov ponúkaných v obchode na základe voľby Kupujúceho.

 9. Kupujúci – Spotrebiteľ aj Zákazník.

 10. Miesto výdaja tovaru – poštová adresa alebo odberné miesto uvedené kupujúcim v objednávke.

 11. Čas odovzdania veci – okamih, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme vec do rukov.

 12. Platba – spôsob platby za predmet zmluvy a doručenie uvedený v záložke spôsoby platby

 13. Spotrebiteľské právo – zákon o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014.

 1. Produkt – minimálny a nedeliteľný počet položiek, ktoré môžu byť predmetom objednávky, a ktorý je uvedený v predajni Predávajúceho ako merná jednotka pri stanovení jeho ceny (cena / jednotka).

 2. Predmet zmluvy – výrobky a dodávka, ktoré sú predmetom zmluvy.

 3. Predmet služby – predmet zmluvy.

 4. Odberné miesto – miesto dodania tovaru, ktorým nie je poštová adresa, uvedené vo výpise sprístupnenom Predávajúcim v predajni.

 5. Vec – hnuteľná vec, ktorá môže byť alebo je predmetom zmluvy.

 6. Obchod – webová stránka dostupná na adrese www.dyhakamenna.sk, prostredníctvom ktorej môže kupujúci zadať objednávku.

 7. Predávajúci – TopSet Sp. z o.o. , NIP: 6832123733, REGON: 522969323, Bogucka 15, 32-020 Wieliczka

 8. Bankový účet: PLN – PL 07 1140 2004 0000 3602 8283 2155; CZK- PL 65 1140 2004 0000 3812 1727 2850; EUR: PL 24 1140 2004 0000 3912 1716 7227.
 1. Systém – súbor spolupracujúcich IT zariadení a softvéru, zabezpečujúcich spracovanie a ukladanie, ako aj odosielanie a príjem dát prostredníctvom telekomunikačných sietí pomocou koncového zariadenia vhodného pre daný typ siete, bežne označovanej ako internet.

 2. Dátum dokončenia – počet hodín alebo pracovných dní uvedený na karte produktu.

 3. Zmluva – zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov podnikateľa alebo na diaľku v zmysle zákona o právach spotrebiteľov zo dňa 30.5.2014 v prípade Spotrebiteľov a kúpna zmluva v zmysle čl. 535 Občianskeho zákonníka Zákon z 23. apríla 1964 v prípade kupujúcich.

 4. Vada – fyzická vada aj právna vada.

 5. Fyzická vada – nesúlad predávanej veci so zmluvou, najmä ak:

  1. nemá vlastnosti, ktoré by táto vec mala mať vzhľadom na účel uvedený v zmluve alebo vyplývajúce z okolností alebo miesta určenia;
  2. nemá vlastnosti, ktoré predávajúci spotrebiteľovi poskytol,

  3. nie je vhodné na účel, o ktorom spotrebiteľ informoval predávajúceho pri uzatváraní zmluvy, a predávajúci nevzniesol námietky proti takémuto účelu použitia;

  4. bol Spotrebiteľovi doručený neúplný;

  5. v prípade neodbornej inštalácie a uvedenia do prevádzky, ak tieto činnosti vykonal Predávajúci alebo tretia osoba, za ktorú je Predávajúci zodpovedný, alebo Spotrebiteľ, ktorý sa riadil pokynmi obdržanými od Predávajúceho;

  6. nemá vlastnosti uvádzané výrobcom alebo jeho zástupcom alebo osobou, ktorá uvádza vec na trh v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, a osobou, ktorá umiestnením svojho mena, ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho znaku na predávanú vec , vystupuje ako výrobca, pokiaľ tieto ubezpečenia Predávajúci nevedel, alebo ak usúdime odôvodnene, nemohol vedieť alebo nemohli ovplyvniť rozhodnutie Spotrebiteľa uzavrieť zmluvu, alebo ak ich obsah pred uzavretím zmluvy opravil. zmluvy.

 6. Právna vada – stav, keď je predávaná vec majetkom tretej osoby alebo je zaťažená právom tretej osoby a ak obmedzenie v užívaní alebo nakladaní s vecou vyplýva z rozhodnutia alebo rozsudku príslušného orgánu.

 7. Objednávka – Prehlásenie kupujúceho o zámere uskutočnené prostredníctvom obchodu jasne špecifikujúce: druh a množstvo produktov, druh dodávky, druh platby, miesto výdaja tovaru, údaje Kupujúceho a smerujúce priamo k uzavretiu zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. Zmluva sa uzatvára v poľskom jazyku v súlade s poľským právom a týmito predpismi.

 2. Miesto odovzdania veci musí byť na území Poľskej republiky.

 3. Predávajúci je povinný a zaväzuje sa poskytnúť služby a dodať tovar bez vád.

 4. Všetky ceny uvádzané Predávajúcim sú vyjadrené v poľskej mene a sú hrubé ceny (vrátane DPH). Ceny produktov nezahŕňajú náklady na doručenie, ktoré je uvedené v cenníku doručenia.

 5. Všetky dátumy sú vypočítané v súlade s čl. 111 Občianskeho zákonníka, t. j. lehota vyznačená v dňoch sa končí uplynutím posledného dňa, a ak začiatok lehoty vyznačenej v dňoch je udalosťou, neprihliada sa na to pri výpočte dňa, v ktorý udalosť nastala.

 6. Potvrdenie, zverejnenie, konsolidácia, zabezpečenie všetkých podstatných ustanovení zmluvy za účelom získania prístupu k týmto informáciám v budúcnosti má formu:

  1. potvrdenie objednávky zaslaním na uvedenú e-mailovú adresu: objednávky, zálohové faktúry, informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, tieto pravidlá v pdf verzii, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy v pdf verzii,

 7. Predávajúci informuje o známych zárukách poskytovaných tretími osobami na produkty v predajni.

 8. Za komunikáciu s ním pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky a svoje náklady znáša kupujúci vo výške vyplývajúcej zo zmluvy, ktorú uzavrel s treťou osobou, ktorá mu poskytuje konkrétnu službu umožňujúcu komunikáciu na diaľku.

 9. Predávajúci zabezpečuje kupujúcemu prostredníctvom systému správnu prevádzku obchodu v týchto prehliadačoch: Internet Explorer verzia 7 alebo novšia, Mozilla Firefox verzia 3 alebo novšia, Opera verzia 9 alebo novšia, Chrome verzia 10 alebo novšia, Safari s najnovšou verziou Nainštalované verzie JAVA a FLASH na obrazovkách s horizontálnym rozlíšením nad 1024 px. Používanie softvéru tretích strán, ktorý ovplyvňuje fungovanie a funkčnosť prehliadačov: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari, môže mať vplyv na správne zobrazenie obchodu, aby ste získali plnú funkčnosť www.fornirykamienne. pl store, zakážte ich všetky.

 10. Kupujúci môže využiť možnosť zapamätania si svojich údajov obchodom za účelom uľahčenia procesu zadania ďalšej objednávky. Na tento účel by mal Kupujúci poskytnúť prihlasovacie meno a heslo potrebné na prístup do svojho účtu. Login a heslo je postupnosť znakov určená Kupujúcim, ktorý je povinný ich uchovávať v tajnosti a chrániť pred neoprávneným prístupom tretích osôb. Kupujúci si môže kedykoľvek prezerať, opravovať, aktualizovať údaje a mazať účet v obchode.

 11. Predávajúci dodržiava kódex dobrej praxe.

UZATVORENIE ZMLUVY A IMPLEMENTÁCIA

 1. Objednávky je možné zadávať 24 hodín denne.

 2. Pre zadanie objednávky by mal kupujúci vykonať minimálne nasledujúce kroky, z ktorých niektoré sa môžu mnohokrát opakovať:

  1. pridanie produktu do košíka;

  2. výber typu doručenia;

  3. výber typu platby;

  4. výber miesta odovzdania veci;

  5. zadanie objednávky v obchode pomocou tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“.

 3. K uzavretiu zmluvy so spotrebiteľom dochádza v momente zadania objednávky.

 4. Vybavenie objednávky spotrebiteľa splatné na dobierku prebieha okamžite a objednávka splatná bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronického platobného systému po pripísaní platby spotrebiteľa na účet predávajúceho, čo by malo prebehnúť do 30 dní od zadania objednávky, pokiaľ Spotrebiteľ nemohol chybu poskytnúť a informoval o tom Predávajúceho.

 5. K uzavretiu zmluvy so Zákazníkom dochádza prijatím objednávky Predávajúcim, o čom Zákazníka informuje do 48 hodín od zadania objednávky.

 6. Realizácia objednávky zákazníka splatnej na dobierku prebieha ihneď po uzavretí zmluvy a objednávka splatná bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronického platobného systému po uzavretí zmluvy a úhrade zákazníka je pripísaná na účet predávajúceho.

 7. Realizácia objednávky Zákazníka môže závisieť od zaplatenia celej hodnoty objednávky alebo jej časti alebo získania obchodného úverového limitu minimálne vo výške hodnoty objednávky alebo súhlasu Predávajúceho so zaslaním objednávky na dobierku (splatné dňa doručenie).

 8. Odoslanie predmetu zmluvy prebieha do 1-5 pracovných dní a pri objednávkach zložených z mnohých produktov najdlhší termín uvedený na produktových kartách. Lehota začína plynúť dokončením zmluvy.

 9. Zakúpený predmet zmluvy je spolu s kupujúcim vybraným predajným dokladom odoslaný s kupujúcim zvoleným druhom dodania na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ je oprávnený v zmysle čl. 27 Zákona o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu a bez vynaloženia nákladov, okrem nákladov uvedených v čl. 33, čl. 34 spotrebiteľského zákona.

 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku je 14 dní odo dňa doručenia veci, pričom na dodržanie lehoty stačí zaslať vyjadrenie pred jej uplynutím.

 3. Prehlásenie o odstúpení od zmluvy môže Spotrebiteľ podať na formulári, ktorého vzor je dostupný na www.dyhakamenna.sk/pl/i/Zwroty-odstapienie-od-umowy/7 alebo inou formou zodpovedajúcou spotrebiteľského zákona.

 1. Predávajúci bezodkladne potvrdí Spotrebiteľovi e-mailom (poskytnutým pri uzatváraní zmluvy a iným, ak je uvedený v predloženom vyhlásení) prijatie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

 2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú.

 3. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď od zmluvy odstúpil. Na dodržanie lehoty stačí vrátiť veci pred jej uplynutím.

 4. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, od ktorej odstúpil, spotrebiteľ zasiela späť na vlastné náklady a bezpečenstvo.

 5. Spotrebiteľ nenesie náklady na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak neudelil súhlas s plnením pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo nebol informovaný o strate svojho práva na odstúpenie od zmluvy. zmluvy v čase udelenia tohto súhlasu alebo podnikateľ neposkytol potvrdenie v súlade s čl. 15 sek. 1 a čl. 21 sek. 1. Spotrebiteľské právo.

 6. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty veci, ktorá je predmetom zmluvy, v dôsledku používania veci nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti veci.

 7. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy podaného spotrebiteľom, vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil, vrátane nákladov na doručenie tovaru, a ak Spotrebiteľ si zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

 8. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, ktorý mu nespôsobuje žiadne náklady.

 9. Predávajúci môže zadržať vrátenie platby prijatej od spotrebiteľa až do vrátenia veci alebo do preukázania jej vrátenia spotrebiteľom, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

 10. V zmysle § 38 Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy:

  1. pri ktorej cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými nemá predávajúci kontrolu a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

  2. pri ktorej je predmetom služby neprefabrikovaná vec, vyrobená podľa špecifikácie Spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

  3. v ktorej je predmetom služby tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť;

  4. v ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený;

  5. pri ktorej sú predmetom služby veci, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými vecami;

  6. v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodávaný v uzavretom obale, ak bol balík po doručení otvorený;

  7. na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa s plnením začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní podnikateľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy;

  8. na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom.

ZÁRUKA / REKLAMÁCIA

 1. Predávajúci v zmysle čl. 558 §1 Občianskeho zákonníka úplne vylučuje zodpovednosť voči zákazníkom za fyzické a právne vady (záruka).

 2. Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi v zmysle čl. 556 Občianskeho zákonníka a nasledujúcich za vady (záruka).

 3. V prípade zmluvy so spotrebiteľom, ak sa fyzická chyba zistí do jedného roka odo dňa dodania veci, má sa za to, že existovala v čase prechodu nebezpečenstva na spotrebiteľa.

 4. Spotrebiteľ, ak má predávaná vec vady, môže:

  1. urobiť vyhlásenie so žiadosťou o zníženie ceny;
  2. urobiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy;

pokiaľ predávajúci bezodkladne a bez zbytočných ťažkostí spotrebiteľovi nevymení vadnú vec za bezvadnú alebo vadu neodstráni. Ak však už bola vec predávajúcim vymenená alebo opravená alebo predávajúci nesplnil povinnosť vymeniť vec za bezvadnú alebo odstrániť vadu, nemá nárok na výmenu veci ani na odstránenie vady.

 1. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady navrhované predávajúcim požadovať výmenu veci za bezvadnú alebo namiesto výmeny veci požadovať odstránenie vady, ak to nie je možné uviesť vec do súladu so zmluvou spôsobom zvoleným Spotrebiteľom alebo by si to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhovaným Predávajúcim. Pri posudzovaní prekročenia nákladov sa však berie do úvahy hodnota bezchybnej veci, druh prihliada sa na závažnosť zistenej vady, ako aj na nepríjemnosti, ktorým by bol spotrebiteľ inak vystavený.

 2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada irelevantná.

 3. Ak má predávaná vec vady, spotrebiteľ môže:

  1. požadovať výmenu tovaru za tovar bez vád;
  2. požadovať odstránenie závady.
 4. Predávajúci je povinný vymeniť vadnú vec za bez vádn alebo vadu v primeranej lehote bez zbytočného obťažovania spotrebiteľa odstrániť.

 5. Predávajúci môže odmietnuť vyhovieť žiadosti spotrebiteľa, ak nie je možné uviesť vadnú vec do súladu so zmluvou spôsobom zvoleným kupujúcim alebo by si to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s druhým možným spôsobom uvedenia do súladu so zmluvou.

 6. Spotrebiteľ, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný na náklady predávajúceho doručiť vadnú vec na adresu reklamácie, a ak vzhľadom na druh veci alebo spôsob montáže, doručenie veci zo strany spotrebiteľa by bolo nadmerne náročné, je spotrebiteľ povinný sprístupniť vec predávajúcemu v mieste, kde sa vec nachádza. V prípade nesplnenia povinnosti Predávajúcim je Spotrebiteľ oprávnený vrátiť tovar na náklady a nebezpečenstvo Predávajúceho.

 7. Náklady na výmenu alebo opravu znáša Predávajúci, okrem situácie opísanej v §5 bod 10.

 8. Predávajúci je povinný v prípade výmeny veci za bez vádn alebo odstúpenia od zmluvy od Spotrebiteľa prijať vadnú vec.

 9. Predávajúci do 14 dní odpovie na:

  1. vyjadrenia k žiadosti o zníženie ceny;
  2. vyhlásenia o odstúpení od zmluvy;
  3. požaduje výmenu veci za bez vádn;
  4. žiadosť o odstránenie závady.

V opačnom prípade sa má za to, že vyjadrenie alebo žiadosť Spotrebiteľa považoval za opodstatnenú.

 1. Predávajúci zodpovedá zo záruky, ak sa fyzická chyba zistí do dvoch rokov odo dňa dodania veci Spotrebiteľovi, a ak je predmetom predaja použitý tovar, do jedného roka odo dňa dodania tovaru. tovar Spotrebiteľovi.

 2. Nárok Spotrebiteľa na odstránenie vady alebo výmenu predávanej veci za vec bez vád sa premlčí po uplynutí jedného roka odo dňa zistenia vady, najskôr však po dvoch rokoch odo dňa doručenia veci Spotrebiteľovi, a ak je predmetom predaja použitá vec, do jedného roka odo dňa zistenia vady.odovzdanie veci Spotrebiteľovi.

 3. V prípade, že dátum spotreby určený predávajúcim alebo výrobcom uplynie po dvoch rokoch odo dňa dodania veci spotrebiteľovi, predávajúci zodpovedá v rámci záruky za fyzické chyby tejto veci zistené pred týmto dátumom.

 4. Spotrebiteľ môže v lehotách uvedených v §5 bodoch 15-17 podať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo o znížení ceny pre fyzickú vadu predávanej veci, a ak spotrebiteľ požadoval výmenu veci za iný vadu alebo odstránenie vady, lehota na podanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy alebo zľavy z ceny začína plynúť neplatným uplynutím lehoty na výmenu veci alebo odstránenie vady.

 5. V prípade šetrenia niektorého z práv zo záruky pred súdom alebo rozhodcovským súdom sa lehota na uplatnenie ďalších práv, ktoré v tejto súvislosti Spotrebiteľovi prináležia, prerušuje až do právoplatného skončenia konania. To isté platí aj pre mediačné konanie, avšak lehota na uplatnenie ostatných práv zo záruky voči Spotrebiteľovi začína plynúť odo dňa, keď súd odmietne schváliť zmier uzavretý pred sprostredkovateľom alebo neúspešné ukončenie mediácie.

 6. Pre uplatnenie práv zo záruky za právne vady predanej veci platia §5 body 15-16 s tým, že lehota začína plynúť odo dňa, keď sa Spotrebiteľ o chybe dozvedel, a ak sa Spotrebiteľ o chybe dozvedel, len na základe žaloby tretej osoby – odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku vydaného v spore s treťou osobou.

 7. Ak Spotrebiteľ pre vadu veci podal vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo o znížení ceny, môže požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla tým, že zmluvu uzavrel, o vade nevedel, aj keď škoda bola v dôsledku okolností, za ktoré predávajúci nezodpovedá, a najmä môže požadovať náhradu nákladov na uzavretie zmluvy, náklady na vyzdvihnutie, prepravu, uskladnenie a poistenie tovaru, náhradu výdavkov v rozsahu, z ktorého nemali prospech od nich, a nedostali ich náhradu od tretej osoby a náhradu nákladov procesu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o povinnosti napraviť škodu o všeobecných zásadách.

 8. Uplynutie akejkoľvek lehoty na zistenie vady nevylučuje uplatnenie záručných práv, ak predávajúci chybu podvodne zatajil.

 9. Predávajúci, ak je povinný poskytnúť alebo poskytnúť Spotrebiteľovi finančné služby, ich vykoná bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote ustanovenej zákonom.

 10. Reklamácia by mala obsahovať: údaje Kupujúceho, informácie o Produkte a Objednávke, popis a dátum vady Produktu a požiadavku Kupujúceho. Kupujúci je zároveň povinný poskytnúť originál alebo kópiu Dokladu o kúpe alebo iného dokladu potvrdzujúceho kúpu predmetného Produktu, ako aj zaslať predmetný Produkt späť za účelom prejednania reklamácie.
 11. Reklamáciu je potrebné uplatniť: v listinnej podobe – korešpondenčne na adresu sídla, v prípade e-mailu – na e-mailovú adresu predávajúceho: sprzedaz@dyhakamenna.sk

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

A

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Správcom databáz osobných údajov poskytnutých Spotrebiteľmi obchodu je Predávajúci.
 2. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29.8.1997 a zákonom o poskytovaní elektronických služieb zo dňa 18.7.2002. Kupujúci poskytnutím svojich osobných údajov Predávajúcemu pri zadávaní objednávky súhlasí s ich spracovaním Predávajúcim za účelom vybavenia objednávky. Kupujúci má možnosť kedykoľvek si svoje osobné údaje prezrieť, opraviť, aktualizovať a vymazať.

 3. Podrobné pravidlá zhromažďovania, spracovania a uchovávania osobných údajov slúžiacich na plnenie objednávok zo strany obchodu sú popísané v Zásadách ochrany osobných údajov,

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Nič v týchto pravidlách nemá za cieľ porušovať práva Kupujúceho. Nie je možné to takto vykladať, pretože v prípade nesúladu ktorejkoľvek časti predpisov s platnou legislatívou Predávajúci deklaruje absolútny súlad a aplikáciu tohto zákona namiesto napadnutého ustanovenia predpisov.

 2. O zmenách pravidiel a ich rozsahu budú registrovaní kupujúci informovaní e-mailom (na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii alebo objednávke). Oznámenie bude zaslané najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových nariadení. Zmeny budú zavedené s cieľom prispôsobiť predpisy platnému právnemu stavu.

 3. Aktuálne znenie predpisov je Kupujúcemu vždy k dispozícii v záložke predpisy. Pri realizácii objednávky a počas celej doby popredajnej starostlivosti o kupujúceho platia predpisy, ktoré akceptoval pri zadávaní objednávky. Okrem prípadov, keď to Spotrebiteľ považuje za menej výhodné ako aktuálne a informuje Predávajúceho o výbere aktuálneho ako záväzného.

 4. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto predpisy, sa použijú príslušné platné právne ustanovenia. Spory, ak spotrebiteľ prejaví takúto vôľu, sa riešia prostredníctvom mediačného konania pred Pokrajinským inšpektorátom obchodnej inšpekcie alebo arbitrážnym procesom na Pokrajinskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie alebo prostredníctvom rovnocenných a zákonných metód predsúdneho konania alebo mimosúdneho konania. riešenie súdneho sporu označeného Spotrebiteľom. V krajnom prípade vec rieši miestne a vecne príslušný súd.

Postup v prípade prijatia palety

a prípadné reklamácie

 1. Kupujúci by mal urobiť niekoľko fotografií doručenej zásielky v mieste a čase doručenia. Fotografie by mali byť zhotovené z viacerých strán palety a mali by znázorňovať skutočný stav palety a prípadné poškodenie ochrannej fólie, palety, krabice alebo materiálu.
 2. Ak počas prepravy došlo k poškodeniu opísanému v bode 1., pri prevzatí produktu MUSÍ byť s kuriérom spísaný protokol o škode. Samotný protokol by mal opísať poškodenie a v príslušnom bode uviesť, že zásielka bola prijatá s výhradami a dátum protokolu by mal byť zhodný s dátumom doručenia.

 3. Ak napriek nedostatku viditeľného poškodenia opísaného v bode 1, výrobok má fyzickú chybu, zákazník má možnosť začať s reklamáciou. Reklamácia si vyžiada fotodokumentáciu rozbalenej palety, palety pri vybaľovaní s uvedením poškodeného materiálu a fotografie samotného materiálu po vybratí z palety. Pri reklamácii uveďte presné množstvo poškodeného materiálu a druh poškodenia.